Strona główna » Prezydent podpisał ustawę o L4 mundurowych

Prezydent podpisał ustawę zrównującą zasiłki chorobowe mundurowych i pozostałych ubezpieczonych. Przedmiotowa ustawa ma na celu  zmianę zasad  ustalania wysokości uposażenia należnego w okresie choroby funkcjonariuszy tzw. służb mundurowych, których sytuacja prawna regulowana jest w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o Państwowej Straży Pożarnej, o Biurze Ochrony Rządu, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz o Służbie Więziennej.

Za czas przebywania na zwolnieniu lekarskim funkcjonariusze i żołnierze otrzymywać będą co do zasady 80 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, analogicznie do rozwiązań przyjętych w powszechnym, pracowniczym systemie ubezpieczeń.

Odpowiedniemu zmniejszeniu ulegnie w związku z tym nagroda roczna, natomiast zmniejszenie uposażenia nie będzie uwzględniane przy obliczaniu podstawy wymiaru uprawnień emerytalnych i rentowych.

Środki stanowiące różnicę (20%) w uposażeniu osób pozostających na zwolnieniu, zasilać mają fundusze przeznaczone na nagrody i zapomogi dla tych funkcjonariuszy, którzy faktycznie przebywać będą na służbie.

Ustawa określa podstawy przebywania funkcjonariuszy na zwolnieniach lekarskich i jednocześnie wskazuje szereg okoliczności, w których pomimo pozostawania na zwolnieniu, funkcjonariusz otrzymywać będzie całe, niepomniejszone uposażenie. Ustawa wskazuje jakie rodzaje dokumentów będą honorowane odpowiednio dla przyczyny zwolnienia. Istotną część nowelizacji stanowią inkorporowane do treści ustawy zasady przyznawania i obliczania nagród rocznych. W uchwalonej ustawie przewiduje się wypłatę nagród rocznych, które będą stanowiły 1/12 uposażenia otrzymanego w roku, za który nagroda przysługuje. W przypadku przebywania na zwolnieniu wysokość nagrody ulegnie zatem obniżeniu.